mega888 online register Pobyty s dětmi, dovolená s dětmi - CK Pilné Včelky

29.07.-04.08.2023

Letní pobyt s plaváním

Hotel Peklo

WWW.POBYTYSDETMI.CZ

13.08.-19.08.2023

Plavecký týden se sportem a pohádkou

Vysočina

Opět v naší nabídce pobyt v Hartmanicích. Plavání v teplém (28´C) bazénu 12x5m Program je vhodný pro děti od 6 měsíců do 15 let  

06.10.-08.10.2023

Plavání a hledání skřítka

Hotel Peklo

Pohádkový podzimní víkend v Jizerských horách. Program je vhodný pro děti od 6ti měsíců do 13ti let. Plavání, saunička, programy pro dě

27.07.-02.08.2024

Pohádkový pobyt v Jizerkácch

Hotel Peklo

WWW.POBYTYSDETMI.CZ Pobyt vhodný pro rodiny s dětmi od 6ti měsíců do 18let. Plavání ve vyhřívaném bazénu vhodném pro výuku plavání j

Všeobecné obchodní podmíky CK Pilné Včelky s.r.o

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Všeobecné smluvní podmínky se řídí ustanoveními zákona č. 159/99 Sb., občanského zákoníku a zákona 40/64Sb., vše ve znění pozdějších předpisů. CK Pilné včelky si vyhrazují právo uvést ve své nabídce odlišné podmínky a specifikace, které mají přednost před těmito Všeobecnými podmínkami.

2. ÚČASTNÍCI SMLUVNÍHO VZTAHU

Účastníky smluvního vztahu jsou se rozumí CK Pilné včelky a klient. Klienty mohou být osoby starší 18 let. Osoby mladší 15 let se mohou státky klienty pouze v doprovodu zodpovědné osoby starší 18 let. Osoby ve věku od 15 do 18 let se zájezdu mohou zúčastnit pouze se souhlasem jejich zákonného zástupce, v případě, že se zástupce sám zájezdu nezúčastní.

3. VZNIK SMLUVNÍCH VZTAHŮ

a) Smluvní vztah mezi CK Pilné včelky a klientem vzniká odesláním řádně vyplněné Přihlášky a podpisem, kterým prohlašuje, že se plně seznámil s těmito Všeobecnými podmínkami. Následuje potvrzením formou emailu ze strany CK Pilné včelky. Další komunikace (změny v přihlášce k pobytu, platba pobytu, zrušení pobytu a atd.) mezi klientem a CK Pilné včelky probíhá písemně nebo formou e-mailu.
b) Závazné rezervace pobytu nebo objednané služby ve prospěch klienta ze strany CK Pilné včelky vzniká přijetím řádné vyplněné přihlášky s prohlášením, že se klient plně seznámil se Všeobecnými podmínkami a s těmito bez výhrady souhlasí, potvrzení této přihlášky a obdržením zálohy.
c) Potvrzením přihlášky se CK Pilné včelky zavazuje klientovi zabezpečit služby v dohodnutém rozsahu a kvalitě a v souladu se sjednanými podmínkami.
d) Všeobecné podmínky platí pro všechny další osoby uvedené na přihlášce. Za plnění smluvních závazků osob uvedených v přihlášce k pobytu ručí objednavatel jako za své vlastní. Má se za to, že objednavatel je i smluvním plátcem, není-li dohodnuto odlišně.

4. PŘEDMĚT VZTAHU

CK Pilné včelky pořádá a nabízí pro své klienty pobyty s programem pro rodiny s dětmi, sportovním programem a dále pobyty s programem pro všechny věkové kategorie.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Prodloužené víkendy a týdenní pobyty:
a) zálohu ve výši 4.000,-Kč na pokoj je klient povinen uhradit do 7 dnů ode dne potvrzené přihlášky
b) doplatek celkové ceny je klient povinen uhradit nejpozději 30 dnů před zahájením pobytu
c) v případě rezervace zájezdu ve lhůtě kratší než 30 dnů před zahájením pobytu je klient povinen uhradit 100% stanovené ceny do 3 pracovních dnů od potvrzení přihlášky
d) v případě požadavku faktury vystavuje CK Pilné včelky fakturu na 100% celkové ceny, platba je hrazena dle splatnosti a na číslo účtu uvedeného na faktuře
e) v případě platby pobytu ze zahraničního účtu, budou poplatky za příchozí platbu účtovány klientovi
Víkendové pobyty:
a) klient je povinen uhradit 100% celkové ceny do 7 dnů ode dne potvrzené přihlášky
 
Dnem uhrazení pobytu je považován den přijetí platby na účet CK Pilné včelky.

6. PRÁVA A POVINNOSTI KLIENTA

1) K základním právům klienta patří:
a) právo na řádné poskytnutí smluvně ujednaných a zaplacených služeb
b) právo vyžadovat od CK Pilné včelky informace o všech skutečnostech, které jsou jí známy a které se dotýkají smluvně sjednaných a zaplacených služeb
c) právo být seznámen s případnými změnami zájezdu, rozsahu služeb a ceny
d) právo kdykoliv do zahájením zájezdu odstoupit od smlouvy za podmínek uvedených v bodě 8
e) právo písemně CK Pilné včelky sdělit změnu v osobě účastníka pobytu namísto původního klienta uvedeného objednávce. Toto právo je však možné uplatňovat nejpozději den před odjezdem
f) právo na reklamaci v souladu s bodem 10
g) právo na ochranu osobních dat, která uvádí v objednávce a v dalších dokumentech před nepovolanými osobami
2) K základním povinnostem klienta patří:
a) klient je povinen uhradit cenu služeb před jejich poskytnutím v předem stanoveném termínu
b) poskytnout CK Pilné včelky pravdivě vyplněné požadované údaje v přihlášce, sdělit jakékoli změny těchto údajů
c) bez zbytečného prodlení oznámit své stanovisko k případným změnám v podmínkách či v obsahu sjednaných služeb
d) zaplatit cenu zájezdu v souladu s bodem 5
e) dostavit se v předem stanoveném časovém období na místo určení
f) počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví nebo majetku na úkor ostatních účastníků pobytu, dodavatelů služeb či CK Pilné včelky, a uhradit škodu, kterou svým jednáním způsobil
f) dodržovat pokynů delegáta pobytu či jiné osoby určené CK Pilné včelky, jakož i předpisy a provozní řády ubytovatelů
g) v případě odstoupení od přihlášky je klient povinen tuto skutečnost CK Pilné včelky oznámit a zaplatit odstupné dle ustanovení v bodě 9

7. PRÁVA A POVINNOSTI CK Pilné včelky

a) CK Pilné včelky má právo na zaplacení ceny služeb před jejich poskytnutím
b) CK Pilné včelky je povinna mít uzavřenu pojistnou smlouvu pro případ úpadku dle zákona 159/99Sb
c) CK Pilné včelky je povinna řádně a pravdivě informovat klienta o všech skutečnostech týkajících se sjednaných služeb, jež jsou CK Pilné včelky známy
d) CK Pilné včelky nemá povinnost poskytnout služby klientovi nad rámec předem smluvně sjednaných, potvrzených a uhrazených služeb

8. ZRUŠENÍ A ZMĚNY SJEDNANÝCH POBYTU

a) Zrušení zájezdu ze strany CK Pilné včelky:
aa) v případě nedodržení termínu úhrady ceny zájezdu klientem je CK Pilné včelky oprávněna objednaný pobyt zrušit.
ab) v důsledku neodvratitelné události, které nemohla zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí
ac) z důvodu malého počtu zájemců
ad) z důvodu porušení povinností klientem
b) Zrušení zájezdu ze strany klienta: 3
Klient je oprávněn od smlouvy odstoupit kdykoli před zahájením pobytu a čerpání služeb:
a) bez udání důvodu
b) z důvodů porušení povinností CK Pilné včelky vyplývajících ze smlouvy
Oznámení o odstoupení od smlouvy klient zašle písemnou formou nebo prostřednictvím e-mailu. Pro určení doby zrušení a odstoupení od smlouvy je rozhodující datum doručení písemného oznámení CK Pilné včelky. Není-li důvodem odstoupení klienta od smlouvy porušení povinnosti CK Pilné včelky stanovené smlouvou nebo odstoupí-li CK Pilné včelky od smlouvy před zahájením čerpání služeb z důvodu porušení povinnosti klientem, je klient povinen zaplatit odstupné ve výši stanovené v bodě 9. Je-li důvodem odstoupení klienta od smlouvy porušení povinností CK Pilné včelky stanovené smlouvou je CK Pilné včelky povinna bez zbytečného odkladu vrátit klientovi vše, co od něho obdržela na úhradu ceny služeb podle zrušené smlouvy, aniž by byl klient povinen platit odstupné.
c) Změny sjednaných služeb:
Nastanou-li okolnosti, které CK Pilné včelky brání poskytnout služby cestovního ruchu dle stanovených a smluvně dohodnutých podmínek a je-li tak nucena z objektivních důvodů před zahájením čerpání služeb změnit podmínky smlouvy, je povinna takové změny oznámit klientovi bez zbytečného odkladu a navrhnout mu změnu smlouvy. Pokud navrhovaná změna smlouvy vede i ke změně ceny služeb, je povinna v návrhu změny smlouvy novou cenu uvést. Klient má právo se rozhodnout, zda se změnou smlouvy bude souhlasit či zda od smlouvy odstoupí, a to do 3 dnů od doručení oznámení. Jestliže klient se změnou souhlasí, je povinen do lhůty stanovené CK Pilné včelky zaplatit rozdíl ceny. Jestliže klient nesouhlasí se změnou smlouvy a od smlouvy odstoupí a nedojde-li k uzavření nové smlouvy, je CK Pilné včelky povinna bez zbytečného odkladu vrátit klientovi vše, co od něho obdržela na úhradu ceny služeb podle zrušené smlouvy, aniž by byl klient povinen platit odstupné. Jestliže dojde k uzavření nové smlouvy, platby uskutečněné na základě původní smlouvy se považují za platby podle nové smlouvy. Je-li cena nových služeb cestovního ruchu nižší než již uskutečněné platby je CK Pilné včelky povinna takto vzniklý rozdíl klientovi bez zbytečného odkladu vrátit.

* Řešení koronavirové krize se řídí zákony a nařízeními přijaté vládou ČR během nouzového stavu, které jsou nadřazeny VOP.

d) Změny smluvních podmínek na základě přání klienta:
V případě dodatečné změny osobních údajů v přihlášce si CK Pilné včelky vyhrazuje právo na účtování manipulačního poplatku ve výši 100,-Kč za každou změnu (změna jména účastníka …). Všechny změny je nutné oznámit písemně, prostřednictvím e-mailu.

9. ODSTUPNÉ

a) Odstoupí-li klient od smlouvy nebo odstoupí-li CK Pilné včelky od smlouvy uzavřené s klientem z důvodu porušení povinností klientem, je klient povinen zaplatit odstupné. Při odstoupení od smlouvy před nástupem na pobyt či zahájením čerpání služeb:
• 40 a více dní – 500,-Kč za osobu
• 39 až 30 dní - 10% z prodejní ceny pobytu, nejméně však 500,-Kč za osobu
• 29 až 15 dní - skutečně vzniklé náklady, nejméně však 50% z prodejní ceny pobytu
• 14 až 11 dní - skutečně vzniklé náklady, nejméně však 70% z prodejní ceny pobytu
• 10 až 6 dny - skutečně vzniklé náklady, nejméně však 80% z prodejní ceny pobytu
• 5 a méně dní - 100% z prodejní ceny pobytu
b) CK Pilné včelky má právo odečíst odstupné od složené zálohy nebo zaplacené ceny. Odstupné se účtuje i v případech, kdy dojde k neúčasti na objednaném pobytu v důsledku poskytnutí nesprávných údajů klientem. Při určení počtu dnů pro výpočet odstupného se do stanoveného počtu dnů započítává i den, kdy nastaly účinky odstoupení od smlouvy. Do počtu dnů se nezapočítává den nástupu na příslušný pobyt.
c) CK Pilné včelky neúčtuje klientovi odstupné v případě, že má za sebe plnohodnotnou náhradu. V takovém případě si CK Pilné včelky vyhrazuje právo účtovat pouze manipulační poplatek ve výši 100,-Kč za osobu na lůžku. V případě částečné náhrady, účtuje CK Pilné včelky odstupné z rozdílu objednaných a čerpaných služeb, dle výše uvedených podmínek.
Vyúčtování a případná úhrada poměrné části zaplaceného pobytu klientovi, má-li na ně klient dle těchto 4 Všeobecných podmínek nárok, probíhá až po skončení zájezdu, a to do 7 pracovních dnů, není-li dohodnuto jinak.

10. REKLAMACE

a) Tento reklamační řád se vztahuje na služby poskytnuté CK Pilné včelky a upravuje způsob uplatňování nároků klienta vyplývajících z odpovědnosti za vady poskytovaných služeb a jejich vyřizování.
b) Pro případ, že zájezd nebo jiná plnění neprobíhají podle smluvních podmínek, je klient oprávněn provést reklamaci. Klient je povinen oznámit své požadavky zástupci CK Pilné včelky přímo na místě, a uplatnit tím reklamaci včas bez zbytečného odkladu tak, aby mohla být sjednána náprava pokud možno na místě samém. Uplatnění reklamace na místě samém umožní odstranění vady okamžitě, zatímco s odstupem času se ztěžuje průkaznost i objektivnost posouzení, a tím i možnost řádného vyřízení reklamace. Klient je povinen poskytnout potřebnou součinnost k řešení reklamace.
c) Nárok na reklamaci je nutné uplatnit písemnou formou nejpozději 30 dnů po skončení pobytu, poté nárok na reklamaci zaniká.

11. POJIŠTĚNÍ

a) Ceny pobytů a služeb zahrnují Pojištění záruky v důsledku úpadku cestovní kanceláře. Toto pojištění má CK Pilné včelky má v souladu s ustanoveními zákona 159/99 Sb. uzavřeno, a to u Generali.
b) Připojištění storna zájezdu - více najdete na našich stránkách . Toto pojištění je CK Pilné včelky sjednáváno pro své klienty a to u ……..

12. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

a) Všechny osobní údaje poskytnuté klientem budou uchovávány a chráněny proti zneužití v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů. CK Pilné včelky prohlašuje, že údaje považuje za přísně důvěrné a neposkytne je žádné třetí straně, vyjma pojišťovny (viz bod 12.2.).
b) Všechna osobní data uvedená v přihlášce budou použita jen pro potřebu zpracování objednávky a následné fakturace, dále pak za účelem pojištění a činností s tím souvisejících ve smyslu zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), v platném znění. CK Pilné včelky je pojišťovnou pověřena zpracovávat osobní údaje vlastními prostředky, a to ručně nebo automatizovaně a pouze v rozsahu nezbytně nutném pro stanovený účel.
c) Klient svým svobodným rozhodnutím dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely uvedené v bodě 12.2.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto Všeobecné podmínky vstupují v platnost dne 30.7.2010 a jsou nedílnou součástí přihlášky k pobytu . CK Pilné včelky si vyhrazuje právo aktualizace v případě změn.

 

dovolená s dětmi, dovolena s detma, pobyty s dětmi, pobyty s dětma, pobyty pro děti, plavání miminek, relaxační víkendy pro ženy, plavání dětí, pobyty s detmi, pobyty, dovolena, minitabor, minitábor, cestovní kancelář, pilné včelky, pobyty s kojenci, plavani kojencu, lyzarske pobyty pro deti, plavani batolat, cviceni s detmi, cvičení s dětmi, cvičení s kojenci, cvičení s miminky, cvičení s batolátky, cvičení pro ženy s hlídáním, rodinná dovolená, rodiná dovolená, dovolena s miminky, batolátka, plavání ve vaničkách, plavání ve vanach, plavání kojenců, plavani kojenců praha 8, plavani kojencu a batolat praha 8, Plavaní deti praha 8, plavani deti praha